អំពូលភ្លើងសូឡា កម្លាំង 120W

$45.00

អំពូលភ្លើង 120W ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទាំងសូឡា ភ្លឺទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ

CAM-SL01
អំពូលភ្លើង 120W ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទាំងសូឡា ភ្លឺទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ