អំពូលភ្លើងសូឡា កម្លាំង 200W

$68.00

អំពូលភ្លើងសូឡា កម្លាំង 200W

CAM-00006
អំពូលភ្លើងសូឡា កម្លាំង 200W គុណភាពខ្ពស់ និងសន្សំសំចៃថវិកាបានយ៉ាងល្អ។ អាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងនិងក្រៅផ្ទះ។