ម៉ាស៊ីនកិនសាច់ ចំណុះ5L - Meat Grinder

$26.00

ម៉ាស៊ីនកិនសាច់ចំណុះ 5លីត កិនសាច់បានលឿន និងហ្មត់ល្អជាមួយនឹងមុខកាំបិតទាំងបីរួមនឹងកម្លាំងម៉ូទ័រ 500w

MEATGRINDER5L
ម៉ាស៊ីនកិនសាច់ចំណុះ 5លីត កិនសាច់បានលឿន និងហ្មត់ល្អជាមួយនឹងមុខកាំបិតទាំងបីរួមនឹងកម្លាំងម៉ូទ័រ 500w
ម៉ាស៊ីនកិនសាច់ចំណុះ 5លីត កិនសាច់បានលឿន និងហ្មត់ល្អជាមួយនឹងមុខកាំបិតទាំងបីរួមនឹងកម្លាំងម៉ូទ័រ 500w