វ៉ាល់ខ្យល់

$19.99

វ៉ាល់ខ្យល់ ដែលមានសមត្ថភាពមិនធម្មតា មានតួនាទីចាំតាមដាន សម្ពាធ

CV-00001

វ៉ាល់ខ្យល់ ដែលមានសមត្ថភាពមិនធម្មតា មានតួនាទីចាំតាមដាន សម្ពាធ ក៏ដូចជាកម្ដៅនៅក្នុងកង់របស់រថយន្ត។ វាបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចុងក្រោយ ដែលអាចគណនាហេតុភេទនៅក្នុងកង់រថយន្តបានត្រឹមត្រូវ។ សុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាជាមួយ វ៉ាល់ខ្យល់មួយនេះ។