ម៉ាស៊ីនកិនគ្រឿងទេស

$12.00

ម៉ាស៊ីនកិនគ្រឿងទេស សម្រាប់កិនបន្លែនិងផ្លែឈើតូច ឬកិនសាច់តូចៗសម្រាប់ធ្វើបបរឲ្យកូនក្មេងតូចៗ

TST10AUG211420
ម៉ាស៊ីនកិនគ្រឿងទេស សម្រាប់កិនបន្លែនិងផ្លែឈើតូច ឬកិនសាច់តូចៗសម្រាប់ធ្វើបបរឲ្យកូនក្មេងតូចៗ។ + អាចសាកបញ្ចូលថ្មវិញបានតាយ Micro USB + រួបរាងតូច ងាយប្រើប្រាស់