កង្ហារលើតុ

$17.50

កង្ហារលើតុ

MINIFAN-1528
កង្ហារលើតុ
កង្ហារលើតុ ប្រើថ្ម កម្លាំងខ្លាំង និងមានអំពូល LED ជាពិសេសមានបន្ថែមបន្ទះសូឡាសម្រាប់សាកថ្មបន្ថែមបានយ៉ាងងាយស្រួល