ស្រ្ពាយបាញ់បន្សុទ្ធខ្យល់ Huracan Spray 190ml

$14.50

ស្រ្ពាយបាញ់បន្សុទ្ធខ្យល់ Huracan Spray 190ml

HURACAN190ML
Spray Huracan កាត់បន្ថយសារធាតុ Formaldehyde ដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺមហារីក អាចបាញ់បន្សុទ្ធខ្យល់បានគ្រប់ទីកន្លែង ដូចជាក្នុងឡាន ការិយល័យធ្វើការ បន្ទប់គេងនិងនៅក្នុងផ្ទះ។