ខ្សែទាញហាត់ប្រាណ

$10.00

ខ្សែទាញហាត់ប្រាណ

SP 0010
ខ្សែទាញហាត់ប្រាណ -មានខ្សែ 5 សសៃ (កៅស៊ូ) -កៅស៊ូស្វិតល្អ -អាចហាត់បានច្រើនរបៀប -ងាយស្រួលយកតាមខ្លួន