ឧបករណសម្រាប់ឈូសបន្លែ

$8.50

ឧបករណសម្រាប់ឈូសបន្លែ

08MAY2021-1521
ឧបករណសម្រាប់ឈូសបន្លែ
ឧបករណសម្រាប់ឈូសបន្លែ! ងាយស្រួលប្រើអាចឈូសកាត់បន្លែបានច្រើនប្រភេទ ជាមួយនឹងមុខកាត់ខុសៗគ្នាច្រើន។ សម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះ ពិតជាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើម្ហូមអាហារ និងចំណាយពេលតិចក្នុងចិតបន្លែឲ្យបានល្អ។