Korean Red Ginseng Tea

$18.00

Korean Red Ginseng Tea ជាផលិតផលបំប៉នសុខភាព

GINSENG

Korean Red Ginseng Tea ជាផលិតផលបំប៉នសុខភាព ដែលផលិតដោយកំហាប់មើមយិនស៊ិនអាយុ6ឆ្នាំ លាយជាមួយ Fructooligosaccharide កែច្នៃឲ្យទៅជាម្សៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលទទួលទាន។