ប្រេងបន្ទន់សក់ O'Naomi Argan Oil Revitalizing hair

$11.00

ប្រេងបន្ទន់សក់ O'Naomi Argan Oil Revitalizing hair

AOR-1
ប្រេងបន្ទន់សក់ដែលផ្សំឡើងពីសារធាតុប្រេង Argan នឹងធ្វើឱ្យសក់ទន់