សំឡីអនាម័យ សានីតា (Sanita Soft & Fit Relax Night )

$1.40

សំឡីអនាម័យ សានីតា ទន់ រាងស្តើងជក់ទឹកបានលឿន មិនរលាកនិងរមូរ (សម្រាប់ប្រើពេលយប់) Sanita Cattony Soft Max No-Wing (10pcs) Night-Time

8550461090360
សំឡីអនាម័យ Sanita ផលិតតាមស្តង់ដាប្រទេសថៃ មានភាពទន់ស្វិត ជក់ទឹកបានល្អ ងាយស្រួលបត់បែន មិនរមូល មិនធ្វើអោយរមាស់រឺរលាក ផលិតពីសាច់កប្បាស • Sanita Soft & Fit Relax night សម្រាប់ប្រើពេលយប់(29cm) មាន8បន្ទៈ ក្នុង1កញ្ចប់