ស្រាទំពាំងបាយជូក្រហម Symphonie Rouge - COMTÉ TOLOSAN IGP

$10.00

ស្រាទំពាំងបាយជូស្រាក្រហម ផលិតនៅប្រទេសបារាំង

SYMPHONIE ROUGE
RED 75CL IGP COUNT TOLOSAN GRAPES: BRAUCOL - SYRAH TASTING: Symphonie des Vignobles Gayrel ... This cuvée reveals notes of black fruits. Draped in a pretty black dress, it envelops your palate with freshness and roundness, a beautiful harmony. FOOD & WINE PAIRING: To be enjoyed with poultry, barbecue grills, ribs, cheeses ... CUSTODY: 2 years SERVING TEMPERATURE: Serve at room temperature.