តែមដាក់ប៉ាណាខាងមុខសម្រាប់ឡាន Toyota Hybrid

$15.00

តែមដាក់ប៉ាណាខាងមុខសម្រាប់ឡាន Toyota Hybrid

TRAWARE-TOYOTA-HYBRID-LOGO
តែមប៉ាណាខាងមុខសម្រាប់ Toyota Hybrid Front Grille Logo Emblem​ ត្រូវរថយន្ត: Prius 2010-2016 Camry Hybrid 2011 - 2016, Camry 2007 ឡើងស៊េរីទៅ​ 2011 មុខ Lexus Highlander Hybrid 2014 - 2016 Avalon Hybrid 2013 - 2016