តែមបកបិទ Trunk Lexus Logo

$8.00

តែមបកបិទ Trunk Lexus Logo

TRAWARE-LEXUSLOGO
Black
Chrome
តែមមាន Sticker ស្រាប់បកបិទទីតាំងខាងក្រោយឡាន មាន២ជំរើសពណ៌ ខ្មៅ និង ក្រូម (Matte Black & Chrome) ត្រូវគ្រប់ឡានម៉ាក Lexus RX330, NX 200t, RX300, RX450h, RX350, GS 200t, GS300